Wu Publications

  • Yonghui Wu, Joshua C Denny, S Trent Rosenbloom, Randolph A Miller, Dario A Giuse, Lulu Wang, Carmelo Blanquicett, Ergin Soysal, Jun Xu, Hua Xu. A long journey to short abbreviations: developing an open-source framework for clinical abbreviation recognition and disambiguation (CARD). J Am Med Inform Assoc 2016 August. doi: 10.1093/jamia/ocw109.
  • Jun Xu, Hee-Jin Lee, Jia Zeng, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Liang-Chin Huang, Amber Johnson, Vijaykumar Holla, Ann M. Bailey, Trevor Cohen, Funda Meric-Bernstam, Elmer Bernstam, Hua Xu. Extracting genetic alteration information for personalized cancer therapy from ClinicalTrials.gov. J Am Med Inform Assoc 2016 Jul;23(4):750-7.
  • Yonghui Wu, Joshua C. Denny, S. Trent Rosenbloom, Randolph A. Miller, Dario A. Giuse, Min Song, Hua Xu. A Preliminary Study of Clinical Abbreviation Disambiguation in Real Time. Appl Clin Inform 2015, 6(2), 364-374.
  • Yonghui Wu, Mia A Levy, Christine M Micheel, Paul Yeh, Buzhou Tang, Michael J Cantrell, Stacy M Cooreman and Hua Xu. Identifying the status of genetic lesions in cancer clinical trial documents using machine learning. BMC Genomics 2012;13(Suppl 8):S21.
  • Mei Liu,Yonghui Wu, Yukun Chen, Jingchun Sun, Zhongming Zhao, Xue-wen Chen, Michael Edwin Matheny, Hua Xu. Large-scale prediction of adverse drug reactions using chemical, biological, and phenotypic properties of drugs. J Am Med Inform Assoc 2012 Jun 1;19(e1):e28-e35